Project Description

Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie na odcinku od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej oraz ul. Radiowej na odcinku od ul. Andyjskiej do ul. Uniejowskiej wraz z budową trasy tramwajowej.

Zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót branży drogowej i torowej wraz z usunięciem kolizji z istniejąca infrastrukturą, w tym:

  • Rozbudowę i przebudowę układu drogowego ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej oraz ul. Radiowej na odcinku od ul. Andyjskiej do ul. Uniejowskiej
  • Budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej z zabudową: tłuczniową, asfaltową i trawiastą, o łącznej długości ok. 5200 mtp wraz z węzłami rozjazdowymi
  • Rozbudowę i przebudowę układu zasilania obejmującego elementy takie jak: konstrukcje wsporcze, konstrukcje nośne, przewody jezdne, punkty zasilające i powrotne, kable trakcyjne, ogrzewanie i sterowanie zwrotnic
  • Budowę i przebudowę oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk i przystanków
  • Wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną
  • Przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, w tym m.in.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, c.o., gazowych
  • Budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych
  • Zagospodarowanie terenu, w tym zieleni

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

78.8 mln PLN

OKRES REALIZACJI

05.2014 – 04.2015

Galeria projektu