Project Description

Przebudowa obiektów mostowych w ul.Borowskiego wraz z przebudową drogi od ul.Dąbrowskiego do ul.Wyszyńskiego

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i budowa nowych konstrukcji dwóch obiektów mostowych wraz z rozbudową ul. Borowskiego w Gorzowie Wlkp. na odcinkach pomiędzy tymi obiektami oraz od tych obiektów do najbliższych skrzyżowań, tj. do skrzyżowania ul. Borowskiego z ul. Dąbrowskiego (wraz z skrzyżowaniem) oraz do skrzyżowania ul. Borowskiego z ul. Wyszyńskiego. Długość drogi wojewódzkiej 151 przewidzianej do realizacji wynosi

249,78m. Zakres inwestycji w związku z realizacją obiektów mostowych i rozbudową drogi obejmuje zatem: – rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego na rzece Kłodawka, – rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego na kanale Młynówki, – rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Borowskiego oraz skrzyżowania ulic Borowskiego z Dąbrowskiego z budową nawierzchni bitumicznej na nowej podbudowie ograniczonej krawężnikami kamiennymi (z ewent. wykorzystaniem istniejącego materiału – wg zaleceń

konserwatora zabytków), – przebudowę istniejących chodników ul. Borowskiego oraz skrzyżowania ulic Borowskiego z Dąbrowskiego z płyt betonowych na chodniki o nawierzchni z kostki kamiennej po śladzie zbliżonym do obecnego, – przebudowę istniejących zjazdów do posesji, – wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, – budowę nowej kanalizacji deszczowej w ul. Borowskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego z nowym zrzutem do rzeki Kłodawki oraz przebudowę kanału 0 900 na odcinku od ul. Dąbrowskiego do rzeki Kłodawki, – demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego typu LED wraz z budową przyłącza energetycznego 0,4kV i szafką ZKp-1 P, – renowację kanału sanitarnego za pomocą rękawa termoutwardzalnego, – usunięcie kolizji z siecią wodociągową gazową energetyczną i telekomunikacyjną – wycinkę drzew oraz zagospodarowanie zieleni w tym nasadzenia drzew, – wykonanie objazdów tymczasowych.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gorzów Wielkopolski

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

4.3 mln PLN

OKRES REALIZACJI

06.2016 – 03.2017

Galeria projektu