Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii tramwajowej na Tarchomin (Etap III) wraz z rozbudową układu drogowego ul. Światowida”.

Projekt  obejmuje wykonanie następującego zakresu robót zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy:

  • rozbudowa układu drogowego ul. Światowida,
  • budowa nowej linii tramwajowej wraz z przyległą infrastrukturą,
  • budowa pętli Winnica,
  • budowa peronów tramwajowych wraz z wiatami i infrastrukturą techniczną na peronie,
  • przebudowa i budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia w zakresie linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych,
  • przebudowa i budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia w zakresie linii kablowych i napowietrznych, oświetlenia ulicznego, instalacji sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową, instalacji systemu informacji pasażerskiej i monitoringu skrzyżowań,
  • przebudowie sieci gazowych średniego ciśnienia na odcinkach kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowo-torowym, przebudowie i budowie sieci wodociągowych na odcinkach kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowo-torowym
  • przebudowie i budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinkach kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowo-torowym,
  • budowie sieci trakcyjnej, kabli trakcyjnych, instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Szczegóły projektu

ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Transportu Miejskiego

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

62,3 mln PLN

OKRES REALIZACJI

11.2019 – 08.2021

Galeria projektu