Polityka przetwarzania danych w procesach rekrutacyjnych

Balzola Polska sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej Rozporządzeniem RODO lub RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny pragniemy Panią/Pana poinformować co następuje:

Polityka przetwarzania danych w procesach rekrutacyjnych

Balzola Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „BALZOLA”) pragnie wyjaśnić, że każdy kandydat, który wypełni ten formularz lub złoży wniosek pocztą elektroniczną, przekaże nam dane osobowe, które wykorzystamy w procesach rekrutacyjnych. BALZOLA będzie przechowywać i wykorzystywać te dane na zasadach i w terminach wskazanych w niniejszym dokumencie, aby poznać poziom naukowy kandydatów, a także ich kwalifikacje i umiejętności, co pozwoli nam ocenić ich przydatność na danym stanowisku.

Wprowadzenie: kto zbiera Twoje dane osobowe?

Administratorem danych jest Balzola Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 101-00-02-981 . Możesz skontaktować się z firmą przez e-mail pod adresem balzolapolska@balzola.pl.

Do jakich celów firma BALZOLA będzie wykorzystywać te informacje?

Firma BALZOLA będzie wykorzystywać dobrowolnie podane przez Państwa informacje wyłącznie w następujących celach:

– W celu zbadania przydatności kandydata na stanowisko, o które się ubiega lub na inne stanowiska pracy lub wakaty, w tym te które mogą zostać utworzone w przyszłości.  

– Analiza profili wszystkich kandydatów w celu wyselekcjonowania, z uwagi na wykształcenie oraz kwalifikacje.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych?

Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w celach opisanych powyżej.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

W przypadku przyjęcia oferty pracy złożonej przez firmę BALZOLA, dane osobowe zebrane w procesie rekrutacyjnym zostaną włączone do akt i przetwarzane przez Dział Kadr do czasu zakończenia stosunku pracy i/lub spełnienia wymogów prawnych, podatkowych i pracowniczych.

W przypadku braku stosunku pracy firma BALZOLA będzie przechowywać CV przez 1 rok, w którym to czasie uwzględni Państwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, a nawet poinformuje Państwa o nowych stanowiskach pasujących do Państwa profilu.

Bezpieczeństwo stosowane przy przetwarzaniu danych osobowych

Firma BALZOLA jest szczególnie zainteresowana zagwarantowaniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, dlatego są one przechowywane w naszych systemach informatycznych, gdzie przyjęto i wdrożono techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utraty lub nieuprawnionemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. W szczególności nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz zostali należycie poinformowani i przeszkoleni w tym zakresie.

Możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawa do usunięcia danych, przenoszenia danych i prawa do sprzeciwu, wynikające z powszechnie  obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych

Mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawa do usunięcia danych, przenoszenia danych i prawa do sprzeciwu lub możliwości odwołania zgody, wysyłając pisemną korespondencję do firmy BALZOLA na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: balzolapolska@balzola.pl.

Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, kopię dowodu osobistego, adres, prawo, o które chcesz się zwrócić oraz treść wniosku. Możesz złożyć skargę do organu nadrzędnego, jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na wskazany wniosek.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z jakichkolwiek praw lub podjąć jakiekolwiek działania w odniesieniu do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail balzolapolska@balzola.pl.

Postanowienia końcowe

Niniejsze postanowienia są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z witryny wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.