Polityka prywatności

Balzola Polska sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej Rozporządzeniem RODO lub RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny pragniemy Panią/Pana poinformować co następuje:

1. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Poniższe informacje dotyczące naszej Polityki Prywatności odzwierciedlają zobowiązanie Balzola Polska Sp. z o.o. , numer NIP: 101-00-02-981 z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, (zwanej dalej: „BALZOLA”) jako administratora danych, do utrzymania i zagwarantowania bezpiecznych relacji handlowych poprzez ochronę danych osobowych, gwarantując prawo do prywatności każdego z użytkowników naszych usług. W niniejszym dokumencie wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe podczas korzystania z naszych usług.

2. Definicja danych osobowych

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności, ale nie wyłącznie na podstawie identyfikatora takiego jak m.in.: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mailowy oraz numer telefonu.

3. Przetwarzanie i cel gromadzonych danych

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Państwa podczas odwiedzania naszej strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z prawem i uzasadnionych. Dlatego wyszczególniamy wszystkie cele, dla których BALZOLA wykorzystuje dane osobowe:

– Dane zebrane poprzez formularze kontaktowe lub inny sposób komunikacji:

– Cel: Możliwość udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania oraz kontakt z użytkownikiem w celu rozwiania zgłoszonych wątpliwości lub pytań.

– Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub działania podjęte w celu realizacji żądanych działań przedumownych.

– Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

– Dane zebrane w ramach subskrypcji newslettera:

– Cel: Wysyłanie newsletterów do zapisanych użytkowników.

– Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub działania podjęte w celu realizacji żądanych działań przedumownych.

– Okres retencji: Dane będą przechowywane do momentu anulowania subskrypcji.

– Dane zebrane w ramach zamówień publicznych na usługi:

– Cel: Skuteczne realizowanie i świadczenie usług objętych umową.

– Zgodność z prawem przetwarzania danych: Uzasadnioną podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub działania podjęte w celu realizacji żądanych działań przedumownych.

– Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usług zakontraktowanych przez użytkownika, przez czas wymagany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

BALZOLA informuje wszystkich Użytkowników, że zbieranie określonych danych osobowych nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem pól bezpośrednio wskazanych. Niepodanie tych danych może jednak uniemożliwić BALZOLA świadczenie wszystkich Usług związanych z tymi danymi, zwalniając nas z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieświadczenie lub niepełne świadczenie tych Usług.

Użytkownik zobowiązany jest do podawania informacji zgodnych z prawdą i ich aktualizowania, w związku z czym BALZOLA zastrzega sobie prawo do wykluczenia świadczenia usług i anulowania usługi każdego użytkownika, który podał nieprawdziwe informacje, bez uszczerbku dla innych działań, które mogą być stosowane przez prawo.

Państwa dane osobowe NIE będą przekazywane żadnej innej firmie. W przypadku konieczności przekazania Państwa danych innemu podmiotowi, przed dokonaniem stosownego przekazania informacji, zostaną Państwo poproszenie o wyrażenie zgody.

4. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

BALZOLA przywiązuje szczególną wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Twoje dane są przechowywane w naszych systemach informatycznych, w których przyjęliśmy i wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec ich utracie lub nieuprawnionemu wykorzystaniu przez osoby trzecie, na przykład nasze portale internetowe wykorzystują protokoły szyfrowania danych Https.

5. Informacja o stosowaniu plików cookies

Przez sam fakt odwiedzenia strony internetowej lub korzystania z usług BALZOLA, żadne dane osobowe identyfikujące Użytkownika nie są automatycznie rejestrowane. Informujemy jednak, że podczas przeglądania strony internetowej stosowane są „cookies”, niewielkie pliki danych, które są generowane w komputerze Użytkownika i które pozwalają nam uzyskać następujące informacje analityczne:

  1. a) Data i czas dostępu do sieci, co pozwala nam poznać najbardziej ruchliwe godziny i dokonać niezbędnych zmian, aby uniknąć problemów z obciążeniem serwerów w godzinach szczytu.
  2. b) Liczba dziennych odwiedzin każdej sekcji, co pozwala poznać obszary cieszące się największym powodzeniem oraz zwiększyć i ulepszyć ich zawartość, w celu uzyskania bardziej satysfakcjonującego wyniku dla użytkowników i poprawy wyglądu treści.
  3. c) Data i godzina ostatniej wizyty użytkownika na stronie internetowej w celu przeprowadzenia badań analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej.
  4. d) Elementy bezpieczeństwa związane z kontrolą dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie.

Więcej informacji na stronie Polityka Cookies.

6. Prawa użytkowników

W stosownych przypadkach wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z każdego z praw przyznanych przez przepisy o ochronie danych, takich jak prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu, pisząc do naszego inspektora ochrony danych na adres balzolapolska@balzola.pl. W każdym momencie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Czy nie chcesz otrzymywać od nas informacji lub chcesz odwołać swoją zgodę?

Każdy użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do celów reklamowych, badania rynku lub badania satysfakcji, a także może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę (ex nunc). W tym celu należy wysłać e-mail na adres balzolapolska@balzola.pl. W przypadku otrzymywania reklam drogą elektroniczną, użytkownik może również zgłosić sprzeciw w niniejszej wiadomości e-mail, klikając na link zawarty w wiadomości i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Nasza Polityka Prywatności może być aktualizowana w związku z nowelizacją/zmianą przepisów prawa, jak również ze względu na ulepszenia i zmiany zawarte w sposobie oferowania i świadczenia naszych usług. W związku z powyższym zalecamy okresowe odwiedzanie i zapoznawanie się z naszą Polityką Prywatności, aby mieć dostęp do najnowszych zmian, które mogły zostać inkorporowane. W przypadku, gdy zmiany te dotyczą zgody udzielonej przez użytkownika, zostanie wysłane niezależne i odrębne powiadomienie w celu jej ponownego wyrażenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności lub w związku z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres e-mail: balzolapolska@balzola.pl.

Postanowienia końcowe

Niniejsze postanowienia są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z witryny wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.