OBOWIĄZKEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

BALZOLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Balzola Polska sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej Rozporządzeniem RODO lub RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny pragniemy Panią/Pana poinformować co następuje:

Czym są dane osobowe

1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Balzola Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000319478, 

3. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 22 850 83 17, pisemnie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora lub osobiście w siedzibie Administratora, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem balzolapolska@balzolapolska.com

Inspektor Danych Osobowych

4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

5. Przede wszystkim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia z Panią/Panem komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Panią/Pana jako prawnie uzasadniony interes administratora.

6. Ponadto w zależności od celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jeśli przetwarzanie danych wynika z przepisów ustawy lub innych aktów prawnych;

7.  W oparciu o powyższe podstawy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mogą być przetwarzane w następujących celach:

a. realizowania prawnie uzasadnionych interesów, to znaczy: – zabezpieczenia, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obronę przed ewentualnymi roszczeniami

b. realizacji umowy, którą Pan/Pani zawiera w imieniu własnym lub jako osoba reprezentująca podmiot, który zawiera taką umowę z Balzola Polska sp. z o.o.,

c. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wobec urzędów skarbowych;

Nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych ani nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania w odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych;

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

a. osoby zatrudnione w naszej spółce na podstawie stosownych umów o pracę lub cywilnoprawnych,

b. nasi współkonsorcjanci przy wykonywaniu umowy z inwestorem będącym zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

c. podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,

d. podmioty świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne, doręczeń korespondencji i przesyłek, doradcze, ubezpieczeniowe, prawne, kontrolne, księgowo-finansowo kontrolne, archiwizacyjne.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej (EOG)

9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego (czyli poza obszar EOG), chyba, że złoży Pani/Pan taki wniosek

Czy muszę podawać dane osobowe

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie  w całości albo w części realizacji sprawy której jest Pani/Pan podmiotem, w tym wykonanie zawieranej umowy pomiędzy Balzola Polska sp. z o.o., a Panem/Panią lub podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani zawiera taką umowę.

Jakie mam prawa w związku z treścią moich danych osobowych

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy danych, o których mowa w pkt. 7 a) niniejszej informacji jeżeli przyczyną tego sprzeciwu jest Pani/Pana szczególna sytuacja.

13. W każdym momencie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) www.uodo.gov.pl

Jak długo będą przechowywane dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez czas niezbędny do realizacji sprawy której jest Pani/Pan podmiotem, a w przypadku umów przez czas obowiązywania zawieranej z Balzola Polska sp. z o.o. umowy. Po powyższym  okresie dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, w zakresie zaś ciążących na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z odnośnych przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy zgodnie z przepisami prawa do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wymagana jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wówczas Administrator wypełnia obowiązek informacyjny w odpowiednim zakresie  wraz z uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym informuje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem