Nota prawna

Balzola Polska sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i sposób przetwarzania danych osobowych zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane dalej Rozporządzeniem RODO lub RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny pragniemy Panią/Pana poinformować co następuje:

1. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza strona internetowa należy do Balzola Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319478, o numerze NIP: 101-00-02-981, (zwana dalej „BALZOLA”), z którą można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem balzolapolska@balzolapolska.com.

2. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

BALZOLA dostarcza odwiedzającemu (dalej „użytkownik”) wchodzącemu na tę stronę internetową (dalej „WITRYNA”) informacji o swoich produktach i usługach (dalej „TREŚĆ i/lub USŁUGI”).

3. PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z USŁUG

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób staranny, prawidłowy i zgodny z prawem, wyłącznie na podstawie przykładów i w żadnym razie rozszerzająco, surowo zabronione jest:

 • Korzystanie z Usług w sposób, w celach lub ze skutkiem sprzecznym z prawem, moralnością i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;
 • Reprodukowanie lub kopiowanie, rozpowszechnianie, umożliwianie publicznego dostępu poprzez jakąkolwiek formę komunikacji publicznej, przekształcanie lub modyfikowanie Usług, chyba że właściciel odpowiednich praw zezwolił na to lub jest to prawnie dozwolone;
 • Dokonywanie jakichkolwiek czynności, które mogą być uznane za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do BALZOLA lub osób trzecich;
 • Wykorzystywanie Usług, a w szczególności wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do wysyłania reklam, komunikatów w celach sprzedaży bezpośredniej lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, niezamówionych wiadomości skierowanych do wielu osób niezależnie od ich przeznaczenia, jak również do wprowadzania do obrotu lub ujawniania takich informacji w jakikolwiek sposób;

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju, które BALZOLA może ponieść w wyniku naruszenia któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków oraz wszelkich innych obowiązków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach i/lub nałożonych przez prawo w związku z korzystaniem z Serwisu.

Osoby niepełnoletnie korzystające z niniejszego Serwisu czynią to za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie problemy mogące powstać w związku z korzystaniem z usług Serwisu.

BALZOLA w każdym czasie zapewni poszanowanie obowiązujących przepisów prawa i będzie uprawniona do przerwania, według własnego uznania, świadczenia Usługi lub wykluczenia Użytkownika z Serwisu w przypadku domniemanego popełnienia przez niego któregokolwiek z przestępstw lub wykroczeń określonych w obowiązującym Kodeksie karnym lub w przypadku jakiegokolwiek zachowania, które w ocenie BALZOLA jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie, wizerunek, wiarygodność i/lub prestiż BALZOLA.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie treści zawarte w Witrynie, takie jak teksty, artykuły opiniotwórcze, grafiki, zdjęcia, logotypy, ikony, obrazy, a także projekt graficzny, kod źródłowy i oprogramowanie, stanowią wyłączną własność BALZOLA lub osób trzecich, których prawa w tym zakresie przysługują BALZOLA i w związku z tym są chronione prawami autorskimi, prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych, przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.

Surowo zabrania się wykorzystywania wszystkich elementów będących przedmiotem własności przemysłowej i intelektualnej do celów komercyjnych, jak również ich rozpowszechniania, modyfikacji, zmiany lub dekompilacji.

5. TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW I ZASADY POSTĘPOWANIA

BALZOLA oferuje wszystkim użytkownikom strony różne sposoby i środki uczestnictwa, aby zachęcić do rozmowy i wymiany informacji. Jej celem jest pozostanie otwartym i dostępnym dla każdego, o ile spełnione zostaną podstawowe zasady użytkowania i szacunku.

W związku z tym wszyscy użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać takich sekcji do celów zabronionych przez niniejszą notę prawną. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje działania w związku z Serwisem. Ponadto użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i regulacji oraz, jeśli reprezentuje podmiot, regulaminów reklamowych, marketingowych, prywatności lub innych zasad samoregulacyjnych obowiązujących w jego branży.  Ponadto, Użytkownik musi przestrzegać poniższych zasad:

 1. ŻADEN UŻYTKOWNIK NIE MOŻE PODAWAĆ SIĘ ZA INNĄ OSOBĘ LUB ORGANIZACJĘ, w przeciwnym razie może to stanowić przestępstwo zgodnie z art. 190a k.k. lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. NIE WOLNO UŻYWAĆ LEKCEWAŻĄCEGO I OBRAŹLIWEGO JĘZYKA. Niedopuszczalne są wiadomości zawierające groźby, poważne obelgi lub innego rodzaju komentarze, które mogą obrażać ludzką wrażliwość. W takim przypadku BALZOLA zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści naruszających ten warunek oraz do podjęcia odpowiednich działań prawnych.
 3. CAŁKOWICIE ZAKAZANE jest prezentowanie, cytowanie i polecanie firm, czy portali internetowych oraz ogólnie prowadzenie akcji marketingowych lub spamerskich. Tego typu treści będą usuwane wraz z kontami, które przeprowadziły takie działania, a nawet zwrócą się do organu kontrolnego.
 4. NIE MOŻNA INGEROWAĆ w funkcje serwisu związane z bezpieczeństwem, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści. Ponadto, surowo zabrania się wykorzystywania tej strony jako środka do organizowania ataków lub spamu na każdy inny rodzaj serwisu. Takie treści będą usuwane wraz z kontami, które przeprowadziły takie działania.

Administratorzy serwisu mają prawo do usuwania lub edytowania wszelkich treści i/lub kont użytkowników, które naruszają jakiekolwiek zasady i zobowiązania opisane w niniejszych warunkach prawnych lub mogą być uznane za niewłaściwe.

Przyjmuje się, że użytkownicy, którzy przesyłają do Serwisu opinie, komentarze lub komentarze za pośrednictwem usługi poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, upoważniają BALZOLA do powielania, rozpowszechniania, publicznego przekazywania, przekształcania i wykonywania wszelkich innych praw do eksploatacji. Upoważnienie to jest udzielane nieodpłatnie i trwa tak długo, jak długo obowiązuje, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

BALZOLA zastrzega sobie prawo do przerwania dostępu do usług w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, czy to z przyczyn technicznych, bezpieczeństwa, kontroli lub konserwacji, z powodu awarii zasilania lub z jakiegokolwiek innego uzasadnionego powodu.

W związku z tym BALZOLA nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości działania Serwisu lub Usług, a zatem korzystanie z nich przez użytkowników odbywa się na ich własne ryzyko, a BALZOLA nie może w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

Ponadto BALZOLA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej, między innymi, z:

 • Wykorzystania przez użytkowników materiałów dostępnych na stronie, zabronione lub dozwolone, z naruszeniem praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej zawartości samej strony lub portali osób trzecich.
 • Za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników, spowodowane normalnym lub nieprawidłowym funkcjonowaniem narzędzi wyszukiwania, organizacją lub lokalizacją treści i/lub dostępem do usług oraz ogólnie za błędy lub problemy powstałe w trakcie rozwoju lub oprzyrządowania elementów technicznych składających się na usługę.
 • Z treści tych stron, do których użytkownicy mają dostęp z linków zawartych w serwisie.
 • Działania lub zaniechania osób trzecich, niezależnie od tego, czy te osoby trzecie mogą być związane umową z BALZOLA.

Podobnie BALZOLA wyłącza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane obecnością wirusów lub obecnością innych szkodliwych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych lub w przechowywanych w nich dokumentach lub systemach, w związku z czym BALZOLA nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy one wystąpią:

 • Błędy lub opóźnienia w dostępie do usług przez Użytkownika podczas wprowadzania jego danych w odpowiednim formularzu lub wszelkie anomalie, które mogą wystąpić, gdy zdarzenia te są spowodowane problemami w sieci internetowej, działaniem klęski żywiołowej lub siły wyższej oraz wszelkimi innymi nieprzewidywalnymi ewentualnościami wykraczającymi poza dobrą wiarę BALZOLA.
 • Awarie lub incydenty, które mogą wystąpić w komunikacji, opóźnione lub niekompletne transmisje, tak, że nie ma gwarancji, że usługi strony internetowej będą stale działać.
 • Błędy lub szkody powstałe na stronie w wyniku nieefektywnego korzystania z serwisu przez użytkownika w złej wierze.
 • Niedziałanie lub problemy z adresem e-mail podanym przez użytkownika w celu wysłania żądanych informacji.

W każdym przypadku BALZOLA zobowiązuje się do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawić i zaoferowania Użytkownikowi wszelkiego niezbędnego wsparcia w celu osiągnięcia szybkiego i satysfakcjonującego rozwiązania incydentu.

7. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

BALZOLA nie gwarantuje ani nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku dostępu do Usług/treści osób trzecich poprzez połączenia, linki lub odsyłacze stron, do których prowadzą linki, ani za ich dokładność lub wiarygodność. Celem linków, które pojawiają się na BALZOLA jest wyłącznie poinformowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł informacji w Internecie, gdzie może on poszerzyć Usługi oferowane przez Portal. BALZOLA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane za pośrednictwem tych linków ani za konsekwencje wejścia do nich przez użytkowników. Usługi te świadczone są przez osoby trzecie, w związku z czym BALZOLA nie może i nie kontroluje legalności tych Usług ani ich jakości. W związku z tym użytkownicy muszą zachować szczególną ostrożność przy ocenie i korzystaniu z informacji i usług zawartych w treściach osób trzecich.

Wyraźnie zabrania się wprowadzania hiperłączy w celach komercyjnych na stronach internetowych nienależących do BALZOLA, które umożliwiają dostęp do tej strony bez wyraźnej zgody BALZOLA. W każdym razie istnienie hiperłączy na stronach internetowych nienależących do firmy w żadnym wypadku nie oznacza istnienia stosunków handlowych lub merkantylnych z właścicielem strony internetowej, na której ustanowiono hiperłącze, ani akceptacji ze strony BALZOLA.

8. PRZETWARZANIE DANYCH I KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail będą przetwarzane przez BALZOLA, w charakterze administratora danych, na mocy legitymacji udzielonej przez zgodę udzieloną przez użytkownika w celach opisanych w polityce prywatności, którą należy przeczytać, zrozumieć i zaakceptować, aby móc korzystać z tej strony internetowej.

W formularzach gromadzenia danych osobowych każdy użytkownik zostanie poinformowany o celach, dla których dane są gromadzone. Użytkownik będzie odpowiedzialny, w każdym przypadku, za prawdziwość podanych danych.

W stosownych przypadkach możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawa do usunięcia danych, przenoszenia danych i prawa do sprzeciwu, pisząc do firmy, na adres wskazany powyżej, lub pocztą elektroniczną na adres balzolapolska@balzolapolska.com, pod warunkiem udowodnienia swojej tożsamość. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze swojej strony BALZOLA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych i w związku z tym przyjęła niezbędne środki, aby zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan technologii w każdym czasie.

Jednocześnie BALZOLA informuje, że odwiedzając niniejszą witrynę internetową nie są rejestrowane żadne dane osobowe identyfikujące Użytkownika; istnieją jednak pewne informacje nieosobowe, których nie można utożsamić z konkretnym Użytkownikiem, które są gromadzone podczas sesji na żywo za pośrednictwem urządzeń zwanych „cookies”, które pozwalają nam uzyskać informacje statystyczne dotyczące korzystania z witryny, aby móc wprowadzać ulepszenia. Wszyscy użytkownicy muszą zapoznać się z naszą polityką cookies , aby móc przeglądać stronę internetową.

9. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Prawodawstwo europejskie i polskie będzie miało zastosowanie do wszystkich kwestii prawnych, które mogą dotyczyć niniejszej Witryny lub wszelkich sporów pomiędzy Użytkownikiem a BALZOLA, pod warunkiem, że nie są one związane z zakupem produktów lub zamówieniem usług. Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać, bez uszczerbku dla przepisów prawa konsumenckiego, które mogą mieć zastosowanie.

Na koniec pragniemy przypomnieć klientom, że w przypadku chęci złożenia reklamacji z powodu jakiegokolwiek zdarzenia w ramach stosunku umownego, mogą oni złożyć odpowiednią reklamację wypełniając następujący formularz elektroniczny: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze postanowienia są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z witryny wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.